Partners info

Multikultura

MULTIKULTURA är uppmärksamma på nya teknologier och kan garantera rättvisa i utbildningen eftersom teknologierna kan användas av alla individer, varsomhelst, närsomhelst, i alla enheter, med stöd från alla. Vi arbetar för lika möjligheter till utbildning och arbete, och förebygger och bekämpar marginalisering av sociala grupper, i enlighet med Erasmus+ dokumentet Opening up Education från 25 september 2013.

SPECIFIKA KUNSKAPSOMRÅDEN: Sedan 1999 har Multikultura arbetat som utbildningsleverantör inom olika projekt relaterade till samarbetsinlärning i klassrum så väl som i internationella sammanhang, där samarbetspartners utforskar metoder som stimulerar samarbete genom öppna, utmanande och komplexa uppgifter, främst genom att utforska metoder som utvecklats av Elizabeth Cohen (Stanford University) samt Dalton Plan.

KVALITETESSYSTEM SOM ANVÄNDS: Årliga utvärderingar, interna och externa projekt så väl som test av funktionaliteten av producerade e-inlärningsverktyg och utbildningsnätverk i verkliga miljöer.

EN UNION AV ORGANISATIONER: Multikultura har god erfarenhet som internationell projektkoordinator, och som lokal koordinator av en stor mängd skolor. För 10 år sedan koordinerade vi till exempel med stor framgång projektet om nätbaserad kollektivt skriven poesi. Multikultura organiserade poesifestivaler i Krakow, Granada, Paris, Aten och Rimini. Projektet www.eMultipoetry.eu är fortfarande fullt fungerande och den kollektiva poesin växer fortfarande internationellt. Projektet finns numera även under UNESCOs paraply. Antalet deltagande länder och individuella poeter från hela världen växer dagligen. Du är mer än välkommen att delta i det kollektiva poesiskrivandet i chatten som vi har på hemsidan. Den här aktiviteten fortsätter i det nyligen tillämpade projektet www.epublisher-platform.eu/poems som gör det möjligt för unga poeter att innovativt publicera sina dikter på stadsmuren.

 

Hominem Challenge

Hominem Challenge levererar sedan 2008 utbildning och forskning till en bred kundbas. Vi har som målsättning att designa och leverera flexibla och innovativa program och tjänster med hög kvalitet på nationell och europeisk nivå.

Vi specialiserar oss på att uppgradera färdigheter och kompetenser genom vår portfölj av skräddarsydda utbildningsprogram och workshops, och använder innovativa metoder, verktyg och innehåll som bidrar till utvecklingen av människor och organisationer.

Vi har även engagerat oss i utbildningssektorn genom vårt strategiska partnerskap med ett antal universitet, genom att erbjuda nätbaserade universitetskvalifikationer från enkla diplom till Masters-nivå, samt erbjuda stödtjänster till våra elever genom hela deras utbildning.

På europeisk nivå fokuserar vi på projekt relaterade till utbildning, muntlig inlärning, SME och forskning. Vi utvecklar innovativa verktyg för personalhantering och digitala kompetenser för företag och användare. Vi är aktiva inom design, hantering och utvärdering av EU-finansierade projekt under LLP, Erasmus+, H202 och Cosme-program. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster med målet att utveckla och bygga upp projekt och partnerskap, konsultationer, assistans och utbildning.

 

Euphoria

Euphoria är en italiensk välgörenhetsorganisation med målsättningen att uppmärksamma och synliggöra europeiska utmaningar, uppmuntra till debatt, öka medvetenheten och ändra attityder via spridning av aktiviteter, kommunikation och informationskampanjer, väletablerade lokala och europeiska nätverk och decentraliserade samarbetsaktiviteter.

Organisationen grundades av tre kvinnor som ville dela med sig av de erfarenheter som de fått när de arbetade med politik, kommunikation, projektdesign, projekthantering och ekonomi för den europeiska kommissionen. Alla organisationens medlemmar har en internationell bakgrund som tillsammans utgör mer än 20 års erfarenhet med arbete och utbildning i multikulturella miljöer.

Euphorias specialitet är främst utvecklad inom följande tre områden:

  • information, kommunikation och organisering av events,
  • utbildning och vidare vuxenutbildning (icke-formell och informell), och
  • nätverk och projekt.

 

Organisationen anordnar olika evenemang främst inom området utbildning och EU-medborgarskap. I samarbete med andra organisationer, fackföreningar och universitet har Euphoria utvecklat skräddarsydda kurser för lärare, rektorer och administrativ personal inom EU-projekt och europeiska utbildningsmål, och har nått fler än 2000 skolpersonaldeltagare i Italien och över hela Europa. Euphoria är villigt att dela med sig av sin utbildningserfarenhet och utbyta sin bästa praxis genom att delta i europeiska projekt. Vårt huvudkvarter finns i Rom, men vi reser över hela Italien för att leverera våra kurser och till andra delar av Europa för att implementera EU-projekt.

 

UC Limburg-Limburg (UCLL)

UC Leuven-Limburg (UCLL) är en institution inom högre utbildning (HEI) i Flanders. UCLL är kända för deras höga utbildningskvalitet, forskning och regionala utvecklingar. Fler än 30 professionella kandidat- och livslånga utbildningsprogram erbjuds i flera olika ämnesområden, med fokus på hälsovård, socialt arbete, företagande & handel, lärarutbildning, samt vetenskap & teknologi. UC Leuven-Limburgs starka engagemang inom forskning säkrar utbildningsprogram i toppklass för våra 15 000 elever.

Lärarutbildningsavdelningen hos UC Leuven-Limburg är den största lärarutbildnings-avdelningen i Flanders. Den ger professionell kandidatexamen för förskole-, lågstadie- och högstadielärare och specialiserade bachelor-program för speciell utbildning och vårdlärare, samt för skolledare.

UC Leuven-Limburg är en medlem i utbildningsnätverk över hela världen och i starkt samarbete med lokala, regionala och nationella policy-skapande organ, vilket resulterar i ett brett nätverk av intressenter. UC Leuven-Limburg är och har varit involverade i olika europeiska projekt: inom H2020, Erasmus+ och andra EC-program. Dessa projekt besvarar aktuella eller förutspådda utmaningar inom professionella områden. Just därför är en stark länk till de professionella områdena essentiell. Länken är etablerad genom utbildning och forskning.

Vår relevans i regionen är en stark utgångspunkt för våra internationellaprojekt. Genom att rama in kontextuella professionella behov i ett mer globalt sammanhang, där god praxis kan delas och man kan lära sig från andras erfarenheter, kan vi skapa mer hållbara lösningar. Därför anser vi att starka internationella nätverk är lika viktiga som våra regionala.

Projekten går hand i hand med våra utbildningsprogram. Det är UC Leuven-Limburgs policy att maximera kommunikationen mellan forskning och utbildning. Det innebär att både elever och lärare är inblandade i forskningsprojekt. Vi introducerar även forskningsresultat i våra utbildningsprojekt närhelst möjligt. En fjärdedel av vår personal är inblandad i forskningsprojekt, och 80% av forskningspersonalen har även utbildningsuppdrag. Information och forskningskompetenser utvecklas stegvis inom alla utbildningsprogram.

 

IFALL – Integration För Alla

har bildat i Örkelljunga november 2013 och har till ändamål att främja integration mellan kulturer och att motverka våld mellan kulturer i Sverige och andra länder.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom:

  • Att ge hjälp till självhjälp så att den enskildes förståelse av sin kultur och hans/hennes självkänsla stärks
  • Att erbjuda mångkulturella möteplatser där utbyte av erfarenheter, värderingar och kultur främjar den enskildes livskvalite
  • Att bygga sociala nätverk mellan kulturer
  • Att uppmuntra den enskilde att ta ansvar i samhället
  • Att utveckla och pröva effektiva och kreativa metoder för integration, både formella och icke-formella
  • Att sprida information för att öka medvetenhet  om kulturens betydelse och om olika kulturer.