Informacje o partnerach

Multikultura

Multikultura jest związkiem różnych instytucji zajmujących się sztuką i edukacją oraz technologią ICT. Multikultura specjalizuje się w wykorzystaniu e-learningu, technologii edukacji multimedialnej z wykorzystaniem takich metod, jak platformy internetowe, filmy szkoleniowe, telewizja edukacyjna i gry wideo.

MULTIKULTURA zwraca szczególną uwagę na nowe technologie, które są w stanie zagwarantować równy dostęp do edukacji, ponieważ otwarte technologie pozwalają wszystkim osobom uczyć się, gdziekolwiek, kiedykolwiek, za pomocą dowolnego urządzenia, przy wsparciu nauczycieli. Promujemy równe szanse edukacji i zatrudnienia oraz zwalczamy marginalizację grup społecznych, zgodnie z programem Erasmus + “Otwieramy edukację” z 25 września 2013 r.

OBSZARY SPECJALIZACJI: od 1999 r. MULTIKULTURA prowadzi zajęcia edukacyjne w zakresie różnych projektów dotyczących nauki kooperatywnej, a także w kontekście międzynarodowym, gdzie partnerzy badają metody stymulujące współpracę za pomocą otwartych, wymagających i złożonych zadań, stosując metody edukacji kolektywnej opracowane przez Elizabeth Cohen (Uniwersytet Stanford) i Dalton Plan.

METODY OCENY JAKOŚCI: ocena roczna, wewnętrzna i zewnętrzna projektów oraz testowanie funkcjonalności produkowanych narzędzi e-learningowych i sieci edukacyjnych w rzeczywistym środowisku.

Związek Stowarzyszeń Multikultura ma duże doświadczenie jako międzynarodowy koordynator projektów i jako lokalny koordynator współpracy dużej liczby szkół. Na przykład 10 lat temu z wielkim sukcesem koordynowaliśmy projekt pisania poezji zbiorowej. Multikulrura organizowała festiwale poetyckie w Krakowie, Granadzie, Paryżu, Atenach i Rimini. Projekt www.eMultipoetry.eu wciąż funkcjonuje, a ponadto pisanie poezji kolektywnej wciąż rośnie na arenie międzynarodowej. Projekt jest obecnie objęty patronatem UNESCO. Liczba uczestniczących krajów i poetów indywidualnych z całego świata rośnie na co dzień. Zapraszamy do udziału w pisaniu poezji zbiorowej na czacie, który mamy na stronie projektu. Nasza działalnośc jest kontynuowana w najnowszym projekcie http://www.epublisher-platform.eu/poems, który pozwala młodym poetom na innowacyjną publikację ich pierwszych wierszy wyświetlanych na murach miasta.

 

Hominem Challenge

od 2008 r. zapewnia szkolenia, edukację i badania szerokiemu gronu klientów. Naszym celem jest projektowanie i dostarczanie wysokiej jakości, elastycznych i innowacyjnych programów i usług na poziomie krajowym i europejskim.

Specjalizujemy się w podnoszeniu umiejętności i kompetencji poprzez nasze portfolio dostosowanych warsztatów i programów szkoleniowych, wykorzystując innowacyjne metody uczenia się, narzędzia i treści, które przyczyniają się do rozwoju ludzi i organizacji.

Jesteśmy również zaangażowani w sektor edukacji poprzez strategiczne partnerstwa z wieloma uniwersytetami poprzez oferowanie uniwersyteckich kwalifikacji online, począwszy od poziomu Dyplomu do poziomu magisterskiego i świadczenie usług wsparcia dla naszych studentów podczas studiów.

Na poziomie europejskim koncentrujemy się na projektach związanych z edukacją, kształceniem zawodowym i badaniami. Opracowujemy innowacyjne narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi i kompetencji cyfrowych dla firm i użytkowników. Jesteśmy aktywni w projektowaniu, zarządzaniu i ocenie projektów finansowanych przez UE w ramach programów LLP, Erasmus +, H2020 i Cosme.

 

Euphoria

jest włoską organizacją non-profit, której celem jest promowanie i uwrażliwianie na kwestie europejskie, zachęcanie do debaty, zwiększanie świadomości i zmiana postaw poprzez działania upowszechniające, kampanie informacyjne i komunikacyjne, ugruntowane sieci lokalnych i europejskich oraz działania w ramach zdecentralizowanej współpracy.

Organizacja została założona przez trzy kobiety, które chciały podzielić się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas pracy w Komisji Europejskiej w zakresie spraw politycznych, komunikacji, projektowania projektów, zarządzania projektami i zarządzania finansami. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają międzynarodowe doświadczenie wywodzące się z ponad 20-letniego doświadczenia stażu pracy, nauce i nauczaniu w środowisku wielokulturowym.

Obszary działania euforii koncentrują się głównie wokół:

  • informacja, komunikacja i organizacja wydarzeń,
  • szkolenie i dalsze kształcenie dorosłych (pozaformalne i nieformalne)
  • sieci i projekty.

Stowarzyszenie organizuje różne imprezy, szczególnie w dziedzinie edukacji, szkoleń i obywatelstwa UE. We współpracy z innymi stowarzyszeniami, związkami zawodowymi i uniwersytetami Euphoria opracowała dostosowane do indywidualnych potrzeb kursy dla nauczycieli, dyrektorów szkół i pracowników administracyjnych szkół na temat projektów unijnych i europejskich programów edukacyjnych docierających do ponad 2000 pracowników szkół z Włoch i całej Europy. Euforia chętnie dzieli się doświadczeniem szkoleniowym i wymienia najlepsze praktyki, uczestnicząc w projektach europejskich.

Nasza siedziba znajduje się w Rzymie, ale podróżujemy po całych Włoszech, aby realizować nasze kursy szkoleniowe, aby realizować projekty unijne.

 

UC Limburg-Limburg (UCLL)

jest instytucją szkolnictwa wyższego (HEI) we Flandrii. UCLL słynie z wysokiej jakości nauczania, badań i rozwoju regionalnego. Ponad 30 profesjonalnych programów studiów licencjackich i kształcenia przez całe życie oferowanych jest w różnych dziedzinach, z naciskiem na opiekę zdrowotną, pracę socjalną, biznes i handel, edukację nauczycieli, naukę i technologię. UC Leuven-Limburgs jest silnie zaangażowany w badania zapewniające state-of-art i programy szkoleniowe dla swoich 15 000 studentów.

Wydział kształcenia nauczycieli UC Leuven-Limburg jest największym departamentem edukacji nauczycieli we Flandrii. Zapewnia pomoc nauczycielom przedszkolnym, szkół podstawowych i średnich oraz specjalistycznym programom licencjackim dla nauczycieli edukacji i opieki specjalnej.

UC Leuven-Limburg jest członkiem sieci edukacyjnych na całym świecie i ściśle współpracuje z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi organami tworzącymi politykę, co skutkuje szeroką siecią współpracy. UC Leuven-Limburg jest i była zaangażowana w wiele projektów europejskich: w ramach H2020, w ramach programu Erasmus + i innych programów WE. Projekty te zapewniają odpowiedzi na obecne lub przewidywane problemy w dziedzinie edukacji. Dlatego niezbędne jest ścisłe powiązanie z dziedziną zawodową. Związek prowadzi edukację i badania.

Nasze znaczenie dla regionu stanowi silny punkt wyjścia do realizacji naszych międzynarodowych projektów. Adresowanie potrzeb zawodowych w bardziej globalnych ramach, w których dobrymi praktykami można się dzielić, a także wzajemnie się uczyć, prowadzi do bardziej zrównoważonych rozwiązań. Dlatego uważamy, że silna sieć międzynarodowa jest tak samo ważna jak nasza regionalna.

Projekty są ściśle związane z naszymi programami studiów. Polityka UC Leuven-Limburg ma na celu maksymalizację interakcji między projektami badawczymi a edukacją. Oznacza to, że zarówno studenci, jak i nauczyciele są zaangażowani w praktykę badawczą.

W miarę możliwości wprowadzamy również wyniki badań do dowolnego programu studiów. Jedna czwarta pracowników jest zaangażowana w projekty badawcze, a 80% naukowców ma zadania dydaktyczne. Kompetencje informacyjne i badawcze są stopniowo rozwijane w każdym programie studiów.

 

IFALL – Integration for All

powstała w 2013 roku na południu Szwecji w Örkelljunga. Współpracujemy z kilkoma lokalnymi organizacjami: Centrum Uchodźców, Centrum Zatrudnienia, Centrum Edukacyjnym Örkelljunga, Gminy w celu poszerzenia naszej sieci i doświadczeń. Jest kilku aktywnych wolontariuszy i pracowników, którzy realizują cotygodniowe zajęcia integracyjne.

Głównym celem organizacji jest promowanie integracji między kulturami i przeciwdziałanie przemocy w Szwecji i innych krajach.

Organizacja spełnia główny cel poprzez:

  • udzielanie pomocy, poprzez promocje zrozumienia własnej kultury i samooceny przez jednostkę.
  • zapewnienie wielokulturowych spotkań, w których wymiana doświadczeń, wartości i kultur wpływa na jakość życia jednostki
  • budowanie sieci społecznościowej między różnymi kulturami
  • zachęcanie jednostki do wzięcia odpowiedzialności w społeczeństwie
  • rozwijanie i praktykowanie skutecznych i kreatywnych podejść / metod integracji, zarówno formalnych, jak i pozaformalnych.
  • rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia świadomości znaczenia różnych kultur.

IFALL działa integracyjnie na różnych poziomach. Nasza grupa docelowa to młodzi ludzie i osoby dorosłe o mniejszych szansach, takie jak uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl, imigranci, osoby starsze itp. Często napotykają wiele barier w dostępie do edukacji, zatrudnienia i szkoleń. Czasami ci ludzie potrzebują wsparcia i porady na temat tego, co chcą osiągnąć, a co jest możliwe, biorąc pod uwagę ich status społeczny w kraju. Dlatego oferujemy nieformalne metody uczenia się w celu poprawy ich kompetencji w takich dziedzinach, jak filmowanie, sport, muzyka i twórczy dramat. Ich horyzonty otwierają się i osiągają integrację ze społeczeństwem.