Innowacyjne szkolenia dla klas wielokulturowych

To dwuletni projekt (październik 2016-2018) finansowany w ramach programu partnerstwa strategicznego Erasmus Plus.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego e-learningu dla nauczycieli i wychowawców pracujących w wielokulturowych klasach w całej Europie.

Szkolenie online skupia się na dwóch głównych aspektach: działania podnoszące świadomość w zakresie wielokulturowości, międzykulturowości i różnorodności oraz metodologia CLIM (nauka kolektywna w klasach wielokulturowych), która ma być stosowana na zajęciach.

E-learning jest dostępny dla szkół w całej Europie, aby realizować następujące cele:

– Wyposażenie nauczycieli w odpowiednie umiejętności i kompetencje poprzez opracowanie innowacyjnego szkolenia opartego na nauczaniu w klasach wielokulturowych;

– Stworzenie bezpiecznego, integracyjnego, akceptującego i skutecznego środowiska uczenia się dla wszystkich uczniów, zwiększającego świadomość problemów globalnych, wzmacniającego świadomość międzykulturową;

– Zachęcenie do krytycznego myślenia i zapobieganie uprzedzeniom i dyskryminacji wśród uczniów.